Översättning

Läs mer om arbetet med NT2026 här.

Översättning av Bibeln tillhör Svenska Bibelsällskapets kärnverksamhet. Av stadgarnas § 3 framgår att ”Svenska Bibelsällskapets ändamål är att svara för översättningsarbete av Bibeln” (punkt 1). Vidare framgår det av inledningen till stadgarna att Bibeln är en urkund av grundläggande betydelse för den kristna församlingen samtidigt som den har en central roll i vår kultur och vårt samhälle. Svenska Bibelsällskapet vill i interkonfessionell och ekumenisk öppenhet bidra med sitt kunnande när det gäller att göra Bibeln tillgänglig för alla i vårt land.

Översättning är i vissa avseenden det omöjligas konst. Alla som på allvar har försökt översätta ord, uttryck och bildspråk från ett språk till ett annat inser förr eller senare att det är omöjligt att få med alla nyanser. Trots svårigheterna och utmaningarna är det nog ingen rörelse i historien som så envist har föresatt sig att översätta sina existentiellt bärande texter till ständigt nya språk och sammanhang. Här är inkarnationsbegreppet vägledande. Gud blev människa. Ordet blev kött. Två paradoxer. Men det är ytterst vad översättning handlar om. Att göra det omöjliga möjligt. Översättning kan naturligtvis ofta leda till missförstånd, men utan översättning är det nästan omöjligt att förstå för den som inte kan originalspråket.

Svenska Bibelsällskapet bidrar ekonomiskt till flera översättningsprojekt i vår värld. På hemmaplan har Bibelsällskapet det konkreta ansvaret för översättning av Bibeln till svenska och till våra nationella minoritetsspråk. Under de senaste åren har flera projekt slutförts. Det gäller till exempel publiceringen av Nya testamentet på lätt svenska (2018) och Gamla och Nya testamentet på nordsamiska, Biibbal 2019. För närvarande pågår flera projekt. Det handlar om översättning av Gamla testamentet till lulesamiska, Nya testamentet till sydsamiska och hela bibeln på meänkieli. Dessutom har ett femårigt projekt att göra en nyöversättning av Nya testamentet till svenska startat i och med ingången av september 2021. Samtidigt pågår en förstudie om återupptagen översättning av Bibeln till teckenspråk.