Stadgar

Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av självständiga, nationella bibelsällskap förenade i United Bible Societies (UBS). Uppdraget är att göra Bibeln känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder.

Svenska Bibelsällskapet arbetar i övertygelsen om att uppdraget är givet av Gud. Gud vill att Bibelns ord skall nå alla människor överallt.

Svenska Bibelsällskapet strävar mot detta mål genom att översätta och sprida Bibeln och genom att hjälpa människor med olika levnadsförhållanden och livsbetingelser att engageras i Bibelns texter.

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. ”
Matt 28:18-20

”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”
Luk 21:33

”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk.”
Matt 24:14

Bibeln är en urkund av grundläggande betydelse för den kristna församlingen och dess enskilda medlemmar. Men den ingår också som en del av andra religioners traditioner och den har av ålder en central roll i vår kultur och vårt samhälle. Svenska Bibelsällskapet ställer under interkonfessionell och ekumenisk öppenhet sitt kunnande och sitt engagemang för Bibeln till tjänst för alla församlingar, samfund, kyrkor och organisationer, som utifrån Bibeln tjänar sin samtid. Bibelsällskapet erbjuder en öppen mötesplats i samhället och en gemensam grund på vilken samarbete kan ske.

Svenska Bibelsällskapet ställer samtidigt sin organisation, sin personal och sitt kontaktnät till tjänst för UBS i solidariskt stöd till nationella bibelsällskap världen över.

§ 1. Firma
Sällskapets namn är Svenska Bibelsällskapet. Sällskapet är en ideell förening.

§ 2. United Bible Societies
Sällskapet är medlem i United Bible Societies och deltar i dess internationella verksamhet.

§ 3. Ändamål
Svenska Bibelsällskapets ändamål är att

1) svara för översättningsarbete av Bibeln,

2) förmedla biblar och bibellitteratur,

3) främja användningen av Bibeln,

4) bedriva insamlingsverksamhet till förmån för bibelarbete i Sverige och utlandet,,

5) förvalta bibelfonden.

§ 4. Medlemskap
Svenska Bibelsällskapet består dels av kristna kyrkor och trossamfund i Sverige som begärt och beviljats inträde i sällskapet och som här kallas huvudmän, dels av stödjande medlemmar. Beslut i frågor om medlemskap fattas av styrelsen. Stödjande medlemmar är fysiska personer, föreningar och organisationer som önskar främja sällskapets ändamål och stödja dess verksamhet.

§ 5. Huvudmannaråd
Huvudmännens rätt att deltaga i handhavandet av sällskapets angelägenheter utövas av huvudmannarådet, som är sällskapets högsta beslutande organ. Sällskapets huvudmannaråd består av en representant för varje huvudman, dock så att Svenska kyrkan representeras av samma antal som representanterna för övriga kyrkor och trossamfund tillsammans.

Därutöver ingår i huvudmannarådet en representant för vardera Ekumeniska rådet i Finland, de humanistiska vetenskaperna (utsedd av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), kulturlivet (utsedd av Svenska Akademien) samt skolväsendet (utsedd av sällskapets styrelse).

Ledamöter av huvudmannarådet utses för en period av tre år.

Huvudmannarådet beslutar om inriktningen av sällskapets arbete, fattar beslut i policyfrågor och viktiga strategiska ärenden, utser styrelse samt reviderar styrelsens arbete.

§ 6. Huvudmannarådets ordinarie sammanträden
Huvudmannarådet sammanträder två gånger årligen. Vårsammanträdet, som särskilt ägnas frågor i anslutning till sällskapets ändamål enligt § 3 momenten 2-5, skall hållas före maj månads utgång. I samband med sammanträdet hålls ett offentligt möte där frågor om Bibelns roll i kyrka och samhälle behandlas. Stödjande medlemmar inbjuds till denna sammankomst.

Höstsammanträdet ägnas frågor i anslutning till sällskapets ändamål enligt § 3 moment 1. Företrädare för vetenskapssamfundet och huvudmännen inbjuds till denna sammankomst.

Vid sammanträde med huvudmannarådet skall följande ärenden förekomma:

a) val av ordförande och protokollförare vid sammanträdet,

b) godkännande av röstlängd,

c) val av två justeringsmän,

d) fråga om kallelse blivit i vederbörlig ordning utsänd,

e) föredragning av förvaltningsberättelse med redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits avseende de planer för verksamheten som uppgjorts i enlighet med § 13, balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse samt fråga om balansräkningens och resultaträkningens fastställande (våren),

f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (våren),

g) beslut angående disposition av uppkommen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt budgetrevision för det löpande året (våren),

h) behandling av styrelsens förslag till kort- och långsiktiga planer för verksamheten i enlighet med § 13 (våren),

i) fastställande av årsavgift (hösten),

j) fastställande av budget för nästkommande år (hösten),

k) val av nio ledamöter i sällskapets styrelse för en tid av tre år (vart tredje år, våren),

l) val av två revisorer jämte suppleant (våren),

m) till huvudmannarådet anmälda ärenden.

Kallelse till ordinarie sammanträden med huvudmannarådet skall genom styrelsens försorg i brev senast fyra veckor före sammanträdet tillställas rådets ledamöter. Övriga handlingar skall utsändas senast en vecka före sammanträdet.

Ledamot av huvudmannarådet som önskar att visst ärende upptas vid ordinarie sammanträde skall göra skriftlig anmälan härom till styrelsen senast tre veckor före sammanträdet.

§ 7. Extra sammanträde med huvudmannarådet
Efter styrelsens eller revisorernas beslut eller så snart 1/4 av samtliga ledamöter i huvudmannarådet gjort skriftlig framställning därom skall extra sammanträde med huvudmannarådet hållas. Framställning om sådant extra sammanträde skall göras hos styrelsen med noggrant angivande av de frågor, som önskas behandlade vid det extra sammanträdet. Styrelsen har att utan dröjsmål i brev kalla samtliga ledamöter till extra sammanträde som skall äga rum tidigast två veckor och senast fyra veckor efter kallelsens utfärdande.

I kallelsen till extra sammanträde med huvudmannarådet skall anges de frågor, som skall behandlas vid sammanträdet. Vid extra sammanträde med huvudmannarådet får inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

 § 8. Rösträtt
Vid sammanträde med huvudmannarådet har varje ledamot en röst.

Rösträtt kan inte utövas genom ombud.

§ 9. Omröstning
Som huvudmannarådets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges, om inte stadgarna föreskriver kvalificerad majoritet för beslut i särskilda frågor.

Vid lika röstetal i huvudmannarådet avgörs frågor under § 6 momenten a), c), k) och l) genom lottning. Vid lika röstetal i övrigt gäller den mening som biträds av huvudmannarådets ordförande.

§ 10. Styrelsen
Sällskapets angelägenheter förvaltas av en styrelse, som består av nio ledamöter och tre suppleanter. Svenska kyrkans ledamöter i huvudmannarådet skall nominera fyra styrelseledamöter och en suppleant, övriga huvudmäns ledamöter i huvudmannarådet skall nominera fyra styrelseledamöter och en suppleant och övriga ledamöter i huvudmannarådet skall nominera en styrelseledamot och en suppleant.

Styrelsen väljs vid ett och samma tillfälle för en tid av tre år.

Ledamöterna väljs för tiden från ordinarie sammanträde med huvudmannarådet intill dess motsvarande sammanträde hållits tre år efter valet. Suppleant har närvarorätt i styrelsen men ej rösträtt om ordinarie ledamot är närvarande. Om ordinarie ledamot har förhinder skall denna/e vidtala suppleant inför sammanträdet.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande och skattmästare. Ordförande, vice ordförande, skattmästare och generalsekreterare, ex officio, utgör styrelsens Arbetsutskott (AU).

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denne finner lämpligt eller när minst fyra ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när fem eller fler ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Vid personval avgör lotten.

Vid sammanträde förs protokoll, som justeras av ordföranden och en annan styrelseledamot.

 § 11. Säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala, Uppsala län.

§ 12. Firmateckning
Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

§ 13. Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall sköta sällskapets löpande angelägenheter, verkställa beslut fattade av huvudmannarådet, uppgöra planer för sällskapets framtida verksamhet, framlägga förslag till budget, sköta sällskapets räkenskaper, handha sällskapets arkiv samt tillse att de i dessa stadgar uppsatta syftena på lämpligt sätt uppnås.

I sitt arbete skall styrelsen fortlöpande framlägga planer i alla de frågor sällskapet är satt att handha. Dessa planer skall dels vara kortsiktiga (avse ungefär ett år) och dels långsiktiga (avse ungefär de närmaste tre åren) och framläggas vid ordinarie vårsammanträde med huvudmannarådet.

§ 14. Valberedning
Valberedningen väljs av Huvudmannarådet och skall bestå av tre personer och utses för en tid av tre år. Valberedningens ledamöter skall representera vardera en av nomineringsgrupperna enligt § 10.

§ 15. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall huvudmannarådet utse två revisorer jämte suppleant. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserade revisorer. Revisorer och suppleant utses för en tid av tre år från det år då styrelseval hålls.

§ 16. Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 17. Årsredovisning
Av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för verksamhetsåret jämte av styrelsen upprättad balans- och resultaträkning skall vara revisorerna tillhanda senast 15 mars. Förvaltningsberättelsen skall innehålla redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits avseende de beslut för verksamheten som fattats av huvudmannarådet i enlighet med § 13. Revisorerna skall överlämna en av dem undertecknad revisionsberättelse till styrelsen senast 1 maj.

§ 18. Löpande verksamhet
Sällskapets löpande verksamhet skall huvudsakligen utföras av dess personal. I sällskapet skall, förutom denna personal, sällskapets styrelse vara aktivt verksam för att sköta sällskapets angelägenheter.

§ 19. Vinstdisposition
Under räkenskapsår uppkommen vinst må, sedan balanserad förlust från tidigare år täckts, efter beslut av ordinarie vårsammanträde med huvudmannarådet fonderas eller balanseras i ny räkning.

§ 20. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att minst 3/4 av närvarande ledamöter vid ordinarie vårsammanträde med huvudmannarådet förenar sig därom eller att beslutet fattas på två på varandra följande ordinarie sammanträden med huvudmannarådet.

§ 21. Likvidation och upplösning
Beslut om upplösning av sällskapet sker genom beslut av två på varandra följande ordinarie vårsammanträden med huvudmannarådet varvid minst 3/4 av närvarande ledamöter vid båda tillfällena skall biträda beslutet.

Två likvidatorer – vilka ej behöver vara företrädare för huvudmän – skall utses av huvudmannarådet. Likvidatorerna har att tillse att upplösning sker efter gängse normer och med iakttagande av vad som sägs i lag och avtal mellan sällskapet och svenska staten samt, sedan arbetet slutförts, att avge slutredovisning, vilken skall tillställas huvudmännen, Kammarkollegiet, Ekumeniska rådet i Finland, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien samt Svenska Akademien.

Vid sällskapets upplösning skall dess behållna tillgångar tillfalla ändamål som beslutas av sällskapets sista ordinarie vårsammanträde med huvudmannarådet och som ligger i linje med sällskapets syfte.

§ 22. Tvister
Tvist mellan sällskapet å ena sidan samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller huvudman å andra sidan, skall avgöras enligt vid varje tidpunkt gällande svensk lag om skiljemän.

Beslut om att dessa stadgar ska gälla från 1 januari 1997 fattades av Svenska Bibelsällskapets styrelse den 9 mars 1996 i Norrmalmskyrkan i Stockholm.

Stadgarna reviderades genom beslut i Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd 31 mars 2000, 20 mars 2001, 7 april 2005, 12 april 2007, 24 april 2008 och 20 april 2010.