• NT 2026

  Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026. Beslutet togs den 28 september av Bibelsällskapets styrelse. Medel till översättningsarbetet har beviljats av Bibelfonden, en förutsättning som gör att satsningen nu kan ta fart.

   – År 2026 kommer det att vara 45 år sedan NT 81 lanserades. Det är till och med fem år längre än det klassiska tidsspannet mellan en äldre och en ny bibelgeneration, så det är dags att vi gör en insats för samtida och framtida bibelläsare, säger Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

  Det finns några olika aspekter kring beslutet.

  2026 är det 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska. Med Nya testamentet på svenska 1526 föddes det svenska skriftspråket. Det var då som bokstäverna å, ä och ö på allvar infördes i skrift. I och med att utgåvan blev spridd och använd växte även rikssvenskan fram.

  – Att uppmärksamma 500-årsjubiléet känns roligt jämsides med lanseringen av ett nytt NT, säger Anders Göranzon.

  De senaste officiella bibelöversättningarna har varit statliga projekt. Så är det inte längre.

  – Nu återgår vi till en situation som liknar den före reformationen. Då var svensk kristenhet en del av den katolska kyrkan, nu översätts Nya testamentet i ett ännu bredare ekumeniskt sammanhang.

  Eftersom språket påverkar tänkandet är det viktigt att med jämna mellanrum klä Bibeln i nutida språkdräkt, menar Anders Göranzon. Troheten mot de kulturer som Bibeln växte fram i är angelägen, men ålderdomliga ord och uttryck som inte kommunicerar meningen nära och direkt kommer att undvikas.

  – Det är dock för tidigt att nu slå fast de definitiva översättningsprinciper som ska gälla i det nya NT-projektet, tillägger Anders Göranzon. I vår fattar Bibelsällskapets styrelse sitt beslut om just detta.

  För närvarande arbetar Bibelsällskapet med ett pilotprojekt som omfattar Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

  – Det är avgörande för Bibelsällskapet att själva hantverket kring bibelöversättning hålls levande, och där fyller pilotprojektet en viktig funktion, säger Mikael Winninge, Bibelsällskapets översättningsdirektor.

  Det översättningsarbete som pågår inom pilotprojektet tas också tillvara i NT-processen framöver. Texterna blir vid årsskiftet tillgängliga både digitalt och i tryckt form. Till exempel kommer Bibelsällskapets bibelläsningsplan – Bibelläsning och bön2021 – att innehålla bibelord ur Markusevangeliet och Första Johannesbrevet. Då finns möjlighet att läsa de nyare texterna och jämföra med andra redan befintliga översättningar.

  – På så sätt kan bibelläsningen berikas för den enskilda bibelanvändaren, säger Mikael Winninge.

  Publikationer

  Primäröversätttare och redaktion

  Redaktionskommittén, bestående av två exegeter och två stilister, bearbetar all text kontinuerligt i processen. Varje text ska bearbetas på fem olika nivåer innan den är klar. Primäröversättarna levererar utkast på nivå 1 och 2 och tillhandahåller därmed grundarbetet för den fortsatta bearbetningen av redaktionskommittén och en rad externa konsulter. Den slutgiltiga texten blir alltså resultatet av ett sammanhållet teamwork, som Bibelsällskapet har copyright på.

  Följande personer ska ingå i redaktionskommittén för Nya testamentet, NT 2026. Gruppen består av Alva Dahl, Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge. Utöver dessa kommer Lisa Buratti, Linda Joelsson, Dan Nässelkvist, Bim O’Reilly, Rikard Roitto och Mikael Tellbe att arbeta med primäröversättning. Dessutom kommer flera andra stilister, författare och språkexperter att bidra i arbetet som leds av Bibelsällskapets översättningsenhet med Mikael Winninge i spetsen. Närmare presentation av alla inblandade finns här.

  Tre viktiga datum i NT-agendan

  8 maj – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut att hos Bibelfonden ansöka om medel för översättning av hela Nya testamentet till 2026. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar.

  28 sep – Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfonds styrelse fattade beslut om finansiering för översättning av hela Nya testamentet till 2026.

  8 mars – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattar beslut om hur projektet ska organiseras samt antar slutgiltiga översättningsprinciper.

  Lista över tidigare officiella svenska bibelöversättningar

  • 1526 Nya testamentet på svenska
  • 1541 Gustav Vasas bibel
  • 1703 Karl XII:s bibel (egentligen en uppdatering av bibeln från 1541)
  • 1917 års kyrkobibel
  • Bibel 2000

  För närmare information kontakta

  Press i urval

  Respons på översättningen

  Vi tar gärna emot respons på översättningen och önskar du skicka sådan så gör du det enklast via nt2026@bibeln.se, då kommer tankarna med i samlad form till översättare och redaktion.

  Fakta

  Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder. Det är en ekumenisk ideell förening som leds av en styrelse och ett huvudmannaråd. Huvudmannarådet består av representanter för kyrkor och samfund i Sverige, Svenska Akademien, Vitterhetsakademin och Ekumeniska rådet i Finland.

  Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 149 självständiga, nationella bibelsällskap förenade i paraplyorganisationen United Bible Societies (UBS) och är verksamma i 240 länder och territorier. Bibelsällskapen arbetar med alla kristna kyrkor och många internationella icke-statliga organisationer. Svenska Bibelsällskapet samlar in pengar till bibelprojekt i Sverige och internationellt och har 90-konto. Kansliet är placerat i Uppsala på Bangårdsgatan 4A. För mer information, besök www.bibelsällskapet.se eller www.unitedbiblesocieties.org

Dagens Bibelord