NT 2026

Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026.

Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026. Beslutet togs den 28 september 2020 av Bibelsällskapets styrelse. Medel till översättningsarbetet har beviljats av Bibelfonden, en förutsättning som gör att satsningen nu kan ta fart.

 – År 2026 kommer det att vara 45 år sedan NT81 lanserades. Det är till och med fem år längre än det klassiska tidsspannet mellan en äldre och en ny bibelgeneration, så det är dags att vi gör en insats för samtida och framtida bibelläsare, säger Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.

 Det finns några olika omständigheter kring beslutet som är värda att poängtera.

 2026 är det 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska. Med Nya testamentet på svenska 1526 föddes nysvenskan och det svenska skriftspråket. Det var då som bokstäverna å, ä och ö på allvar infördes i skrift. I och med att utgåvan blev spridd och använd växte även rikssvenskan fram.

 – Att uppmärksamma 500-årsjubiléet känns roligt jämsides med lanseringen av ett nytt NT, säger Anders Göranzon.

 De senaste officiella bibelöversättningarna har varit statliga projekt. Så är det inte längre.

 – Nu återgår vi till en situation som liknar den före reformationen. Då var svensk kristenhet en del av den katolska kyrkan, nu översätts Nya testamentet i ett ännu bredare ekumeniskt sammanhang.

 Eftersom språket påverkar tänkandet är det viktigt att med jämna mellanrum klä Bibeln i nutida språkdräkt, menar Anders Göranzon. Troheten mot de kulturer som Bibeln växte fram i är angelägen, men ålderdomliga ord och uttryck som inte kommunicerar meningen nära och direkt kommer att undvikas.

 I juni 2021 publicerade Bibelsällskapet Pilotöversättningen som omfattar Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet.

 – Det är avgörande för Bibelsällskapet att själva hantverket kring bibelöversättning hålls levande, och där fyller pilotprojektet en viktig funktion, säger Mikael Winninge, Bibelsällskapets översättningsdirektor.

Publikationer

 

Press i urval

officiella svenska bibelöversättningar

  • 1526 Nya testamentet på svenska

  • 1541 Gustav Vasas bibel

  • 1703 Karl XII:s bibel (egentligen en uppdatering av bibeln från 1541)

  • 1917 års kyrkobibel

  • Bibel 2000

Tre viktiga datum i NT-agendan

8 maj 2020 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut att hos Bibelfonden ansöka om medel för översättning av hela Nya testamentet till 2026. Fonden förvaltar royalty från Bibel 2000 för kommande bibelöversättningar.

28 sep 2020 –Stiftelsen Svenska Bibelsällskapets Bibelfonds styrelse fattade beslut om finansiering för översättning av hela Nya testamentet till 2026.

8 mars 2021 – Svenska Bibelsällskapets styrelse fattade beslut om hur projektet ska organiseras samt antog översättningsprinciper.

För närmare information kontakta

Lämna respons

Respons på översättningen

Vi tar gärna emot respons på översättningen och önskar du skicka sådan så gör du det enklast via nt2026@bibeln.se, då kommer tankarna med i samlad form till översättare och redaktion.

 Översättningsprinciper

Svenska Bibelsällskapets styrelse antog den 8 mars 2021 nio principer som styr den översättning av Nya testamentet som ska vara klar till år 2026. Principerna är rangordnade, så att de viktigaste principerna kommer först. Rangordningen har en tentativ (preliminär) och vägledande funktion, eftersom avvägningarna mellan punkterna kan innebära komplexa beslut i det praktiska arbetet med översättningen.

 

Primäröversätttare och redaktion

Redaktionskommittén, bestående av två exegeter och två stilister, bearbetar all text kontinuerligt i processen. Varje text ska bearbetas på fem olika nivåer innan den är klar. Primäröversättarna levererar utkast på nivå 1 och 2 och tillhandahåller därmed grundarbetet för den fortsatta bearbetningen av redaktionskommittén och en rad externa konsulter. Den slutgiltiga texten blir alltså resultatet av ett sammanhållet teamwork, som Bibelsällskapet har copyright på.

 

Följande personer ingår i redaktionskommittén för Nya testamentet, NT2026. Gruppen består av Alva Dahl, Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge. Utöver dessa kommer Lisa Buratti, Linda Joelsson, Dan Nässelqvist, Bim O’Reilly, Rikard Roitto och Mikael Tellbe att arbeta med primäröversättning. Dessutom kommer flera externa konsulter att vara involverade i arbetet. Det handlar dels om experter på svenska språket, stilister och författare, dels om experter på grekiska, exegetik och textkritik. Många olika kompetenser behövs i arbetet som leds av Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge. Närmare presentation av alla inblandade finns här.

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.