Historik

1815
Svenska Bibelsällskapet grundas. Bibelsällskapets uppgift enligt § 3 i stadgarna: “Dess enda föremål skall vara att låta trycka samt bland allmänheten utsprida den Heliga Skrift eller Bibeln efter den i vårt land allmänt antagna översättningen.” Första verksamhetsåret utdelas gratis 769 helbiblar och 1 326 Nya testamenten.

1819
Biträdande bibelsällskap har bildats i alla stift.

18151821
Totalt delas under denna tid ut 5 700 helbiblar, 13 164 Nya testamenten och 2 256 exemplar av Psaltaren.

1820-talet
Svenska Bibelsällskapet tar initiativ till att alla ungdomar ska få en bibel eller ett Nya testamente vid sin första nattvardsgång.

1898
Svenska Bibelsällskapet får tillstånd att lägga ett NT i alla andra och tredje klassens väntsalar på landets samtliga järnvägsstationer.

1906
Svenska Bibelsällskapet tar initiativ till utgivandet av biblar och bibeldelar med stor stil.

1946
De förenade bibelsällskapen (United Bible Societies, UBS) bildas vid en konferens i Elfinsward i södra England. Svenska Bibelsällskapet är med redan från början. Den första uppgiften blir att förse de länder som drabbats hårdast under andra världskriget med biblar. Sverige, som förhållit sig neutralt under kriget, får här en nyckelroll genom att Bo Runmark, som är frivilligarbetare i Svenska Bibelsällskapet, anförtros ansvaret för UBS’ stora insamling med syfte att möta behovet av biblar i Tyskland. 166 000 kronor samlas in, en mycket stor summa pengar på den tiden.

1947
Svenska Bibelsällskapet blir en ekumenisk organisation då en rad samfund och organisationer inbjöds att låta sig representeras i sällskapet.

1965
Ebbe Arvidsson blir “rektor för Bibelsällskapets pedagogiska verksamhet” och senare dess generalsekreterare.

1980-talet
På Bibelsällskapets initiativ och i samarbete med kyrkorna genomförs vetenskapliga analyser om Bibelns ställning i Sverige, samt den språkliga förståelsen av NT81.

1985
Arne Karlsson blir Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare.

1992
Anders Alberius tillträder tjänsten som Bibelsällskapets generalsekreterare.

1997
Kansliet flyttar från Stockholm till Bangårdsgatan 4 A i Uppsala.

2004
Krister Andersson tillträder tjänsten som Bibelsällskapets generalsekreterare.

2012
Bibelsällskapets förlag startar med underavdelningen Bibelakademiförlaget.

2014
Anders Blåberg tillträder som generalsekreterare.

2015
Bibelsällskapet firar 200-årsjubileum och lanserar bibelläsarsatsningen “Anta utmaningen” och släpper jubileumsboken Boken om oss alla med tretton olika författare. Dessutom publiceras När tiden var inne…, en provöversättning av Galaterbrevet och Lukasevangeliet 9–19.

2016
Bibelsällskapet ger ut På väg: En resa genom Bibeln för migranter, med anledning av att många människor söker sig till vårt land i dessa tider.

2019
Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019, ges ut i samverkan med bibelsällskapen i Norge och Finland. Bibellansering sker i kautokeino och i Kiruna. Anders Göranzon tillträder som generalsekreterare samma år.

2020
Beslut tas om att sats på en nyöversättning av Nya testamentet på svenska. Utgivningen beräknas klar 2026 då det gått 500 år sedan Nya testamentet gavs ut för första gången på svenska.

2021
En pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet blir klar och publiceras. Pilotöversättningen får namnet Här börjar evangeliet och är ett underlag och hjälp i det fortsatta svenska översättningsarbetet inför NT 2026.