Bibeltävlingar

Många ord och uttryck har sitt ursprung i Bibeln. Varför inte ordna en tävling?

BIBELTÄVLING FÖR VUXNA 1
Var hittar man?
1. Allt har sin tid
2. En arbetare är värd sin lön
3. Den som gräver en grop åt andra faller själv däri
4. Kasta inte pärlor för svinen
5. Man blir inte profet i sin egen stad
6. Inte ett jota
7. Det finns inget nytt under solen
8. En sår och en annan skördar
9. Det hjärtat är fullt av talar munnen
10. Ingen kan tjäna två herrar
11. Stå sysslolös på torget
12. Öga för öga och tand för tand
13. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta
14. Förbjuden frukt
15. Ta en ände med förskräckelse
16. Pröva hjärtan och njurar
17. Morgondagen har nog med sitt eget bekymmer
18. Gå omkring som ett rytande lejon
19. Det ena göra utan det andra låta
20. En ljudande malm och en klingande symbal
21. Vägd och funnen för lätt
22. Håren reser sig på kroppen
23. Klä sig i säck och aska
24. Gräva ner sitt pund
25. Roten till det onda
26. Hålla tand för tunga
27. Kasta första stenen
28. Göra livet surt för någon
29. Lägga något på hjärtat
30. Skriften på väggen

Facit
1. Pred.3:1
2. Luk. 10:7
3. Ordspr. 26:27
4. Matt7:6
5. Matt 13:57
6. Matt. 5:18
7. Pred. 1:9
8. Joh. 4:37
9. Matt. 12:34
10. Matt. 6:24
11. Matt. 20:3
12. 2Mos. 21:24
13. 2 Tess. 3:10
14. l Mos 2:17
15. Psalt. 73:19
16. Psalt. 7:10
17. Matt. 6:34
18. 1 Petr. 5:8
19. Matt. 23:23
20. l Kor. 13:1
21. Dan. 5:27
22. Job 4:15
23. Ester 4:1
24. Matt. 25:18
25. 1 Tim. 6:10
26. Jakob 3
27. Joh. 8:7
28. 2 Mos. 1:14
29. 5 Mos. 11:18 och Jes. 41:20
30. Dan. 5:5ff

BIBELTÄVLING FÖR VUXNA 2
1.    Hur många bibelböcker finns i Bibel 2000?
2.    Vad betyder namnet Eva?
3.    I paradiset växte två stora träd. Vad hette de?
4.    Från vilket träd fick de första människorna inte äta frukten?
5.    Vad hette Abrahams söner?
6.    Jakob hade flera hustrur. Vad hette Jakobs älsklingshustru?
7.    Jakob fick 12 söner och en dotter. Vad hette hon?
8.    Vad hette Mose syster och bror?
9.    Hur lyder första budet?
10.    Aron hade en stav som började knoppas, blomma och ge frukt? Vilken frukt?
11.    Vad hette Moses efterträdare?
12.    Vem var det som hade en åsna som kunde tala?
13.    Vad hette den domare som hade kraft i sitt hår?
14.    Vem slog en tältpinne genom tinningen på härföraren Sisera?
15.    Vad hette kung Davids farfars mor?
16.    Nämn tre av Davids söner.
17.    Vem var det som tog upp profeten Elias “fallna mantel”?
18.    Vilken är den kortaste psalmen i Psaltaren?
19.    Vilket kapitel är längst i Bibeln?
20.    Vilka två psalmer i Psaltaren är nästan identiska?
21.    Vad hette den judiska flickan som blev drottning i Persien?
22.    I vilka två bibelböcker finns inte Guds namn nämnt?
23.    I vilken bibelbok liknas Gud vid en mor?
24.    Matteus hade också ett annat namn. Vilket?
25.    Vilket yrke hade evangelisten Lukas?
26.    Två böcker i NT har samma författare och samma adressat. Vilka?
27.    Hur mycket äldre var Johannes döparen än Jesus?
28.    Vilka kvinnor finns nämnda i Jesu släkttavla i Matt 1?
29.    I vilket evangelium finns liknelsen om den barmhärtige samariern?
30.    Vad betyder det arameiska “Talita koum”?
31.    I vilken berättelse ändrar Jesus sig?
32.    Ett brev i NT anses vara skrivet av en av Jesu bröder. Vilket?
33.    Vad heter den första kristna martyren?
34.    Vilket var Paulus judiska namn?
35.    I vilken bibelbok finns orden: “Skada inte jorden eller havet eller träden…”?
36.    Var finns kärlekens lovsång?
37.    Nämn tre kvinnor som samarbetade med Paulus?
38.    Vad är det som enligt Paulus är en “rot till allt ont”?
39.    Vem i NT har sagt: “Den som inte vill arbeta får heller inte äta”?
40.    Var finns “lilla Bibeln”?
41.    Vad gjorde Gud på den sjunde dagen?
42.    Två böcker i Tillägg till GT – de apokryfa skrifterna – har kvinnonamn. Vilka?
43.    I vilken bibelbok finns texten om Herrens lidande tjänare?
44.    Vilka är Bibelns poetiska böcker?
45.    Vilka tre efternamn har Jesus?
46.    Vad är det för särskilt med Selofchads döttrar?
47.    Vad hette Davids bäste vän?
48.    Det finns en bok i Bibel 2000 där hunden beskrivs som ett sällskapsdjur?
49.    Vad hette Johannes döparens far och mor?
50.    Vem tvingades att bära Jesu kors?

SVAREN
1.    77 st. GT innehåller 29, Tillägg till GT (apokryferna) 11 och NT 27 böcker.
2.    Det betyder “levande”, 1 Mos 3:20 jämte not.
3.    “Trädet som ger kunskap om gott och ont” och “livets träd”, 1 Mos 2:17, 3:22.
4.    “Trädet som ger kunskap om gott och ont”, 1 Mos 2:16 f, jfr 1 Mos 3. När det brutit mot Guds vilja fick de heller inte äta av frukten från livets träd. Keruber bevakade sen vägen till livets träd, 1 Mos 3: 22-24.
5.    De mest kända är Isak, som hustrun Sara födde vid mycket hög ålder, 1 Mos 21:1-7. Dessförinnan hade Saras tjänsteflicka Hagar fött en son åt Abraham och han fick namnet Ismael, 1 Mos 16:1-16. Med hustrun Ketura fick han sen 6 söner. De finns namngivna i 1 Mos 25:1-6, 1 Krön 1:32-33.
6.    Rakel, 1 Mos 29:14-30, 35:16-20.
7.    Dina, 1 Mos 34:1 ff.
8.    Mirjam och Aron, 4 Mos 26:59.
9.    Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig, 2 Mos 20:3.
10.    Mandlar, 4 Mos 17:8.
11.    Josua, 4 Mos 27:12-23.
12.    Bileam, 4 Mos 22:31 ff.
13.    Simson, Dom 16:15 ff.
14.    Jael, Dom 4:17 ff.
15.    Rut.
16.    Amnon, Kilav, Absalom, Adonia m fl, 2 Sam 3:2-4 samt Salomo, 2 Sam 12:24. Se även 2 Sam 5:13-15.
17.    Elisha, 2 Kung 2:12-14.
18.    Psalm 117.
19.    Psalm 119, som har 176 verser.
20.    Psalmerna 14 och 53.
21.    Ester.
22.    Ester och Höga visan.
23.    Jesaja 49:15, 66:11, jfr Matt 23:37.
24.    Levi, Matt 9:9 noten.
25.    Läkare, Kol 4:14, 2 Tim 4:10 f jämte noter.
26.    Lukasevangeliet och Apostlagärningar. Författaren är Lukas och han skrev båda böckerna till Theofilos, Luk 1:1 ff, Apg 1:1 ff jämte noter.
27.    6 månader, Luk 1:24-38. Därför firar vi Johannes döparens födelse den 25 juni, 6 månader före Juldagen.
28.    Tamar, som förförde sin svärfar Juda, 1 Mos 38, Rachav, som var sköka, Jos 2:1 ff, 6:23-25, jfr Heb 11:31, Jak 2:25, Rut, som var hedning, d v s icke-judinna från Moab och som blev Davids farfars mor, Rut 4:13-22, Batseba, Urias hustru, som David blev kär i och tog som sin hustru sen han ombesörjt att Uria stupat i en strid, 2 Sam 11:2-12:25 samt Maria, Jesu mor.
29.    Lukasevangeliet 10:25-37.
30.    “Lilla flicka, jag säger dig, stig upp”, Mark 5:41.
31.    I berättelsen om den kanaaneiska kvinnan i Matt 15:21-28.
32.    Jakobsbrevet, Jak 1:1 med not.
33.    Stefanos, Apg 7:54-8:1.
34.    Saul, Apg 13:9.
35.    Uppenbarelseboken 7:3.
36.    1 Kor 13:1-13.
37.    Foibe, Prisca eller Priscilla, Maria, Tryfaina, Tryfosa, Persis, Rufus mor och Julia, se Rom 16:1-15 jämte noter.
38.    “Kärleken till pengar”, 1 Tim 6:10.
39.    Paulus i 2 Thess 3:10.
40.    Joh 3:16.
41.    Vilade, 1 Mos 2:1-3.
42.    Judit och Ester.
43.    Jesaja, kapitel 53.
44.    Psaltaren, Höga visan, Klagovisorna och Manasses bön.
45.    Josefsson, Davidsson och Gudsson.
46.    De lyckades få Mose och menigheten att införa kvinnlig arvsrätt, 4 Mos 27.
47.    Jonatan, 1 Sam 18-20, 2 Sam 1:26.
48.    Tobits bok, 6:2, 11:4.
49.    Sackarias och Elisabet, Luk 1:5-35, 57-80.
50.    Simon från Kyrene, Mark 15:21.

BIBELTÄVLING FÖR BARN
Här gäller det att finna rätt svar på frågorna, se vilken bokstav som står framför det rätta svaret och skriva den i rutorna nedanför.
Om du svarat rätt på frågorna får du fram en fråga som ställs i början av 1 Moseboken.
Vem är det som det frågas efter?

1. Vad tänkte Gud om alla ting när han hade skapat dem?
U/ Han var besviken
V/ Han såg att det var gott
G/ Han blev arg på sig själv
H/ Han tyckte att hälften kunde räcka

2. Det berättas att de första människorna var olydiga mot Gud genom att äta av förbjuden frukt. Varför gjorde de det?
A/ Ormen sa till kvinnan att Gud lurat dem
B/ Det fanns inget annat att äta
C/ De tyckte inte om någon annan av frukterna
D/ Mannen sa att han skulle lägga ormen på kvinnan om hon inte åt

3. Var var Abraham när han hörde Gud säga: “Gå bort till det land som jag skall visa dig”?
P/ Grekland
U/ Egypten
R/ Haran
S/ Kanaan

4. På berget Sinai
U/ bröt folket mot de 10 budorden
V/ såg Moses det utlovade landet för att sedan dö
Å/ försökte egyptierna tillfångata israeliterna
Ä/ gav Gud de 10 budorden till Moses

5. En dag när David jagades av Sauls armé smög han in i lägret där Saul sov. Davids tjänare tog Sauls eget svärd och frågade om han skulle döda Saul. Vad hände?
N/ David gav med sig och lät honom göra det
O/ Saul vaknade och bad om nåd
R/ David tog Sauls svärd och gick ut ur lägret
S/ David tog Saul tillfånga

6. Goliat var
D/ en filisté
E/ en israelit
F/ en egyptier
G/ en hindu

7. Jona försökte undvika att fara till Nineve därför att
I/ han visste att om folket ångrade sig skulle Gud förlåta dem och Jona ville att de skulle straffas
J/ han tyckte att båtresan var för dyr
K/ han var rädd för att bli dödad av sjömännen
L/ han var rädd att både han och staden skulle förgöras

8. Vem sa: “Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”?
M/ Elisabet
N/ Maria
O/ Josef
Ö/ Gabriel

9. I Betlehem föddes Jesus. Men vad var Betlehem mer känt för?
A/ Platsen där Maria föddes
B/ Platsen som Josefs släkt kom från
E/ Platsen där Jesus gick i skolan
F/ Platsen där Johannes Döparen döpte

10. En romersk officer sa en gång till Jesus att inte komma till hans hus utan bara säga ett ord så skulle hans tjänare bli frisk. Jesus sa till dem som stod omkring att han var imponerad av den officerens
G/ ödmjukhet
H/ uppfostran
O/ nerver
R/ tro

11. När Jesus undervisade sa han “Med himmelriket är det som när…..” och så använde han liknelser. Vilka av de följande sakerna passar inte in i någon liknelse?
I/ senapsfrö
N/ jäst
O/ synagoga
P/ gömd skatt

12. Varför blev lärjungarna så förvånade när Jesus ville tvätta deras fötter?
R/ Normalt skulle tjänaren tvätta gästernas fötter
V/ Det var inte hans tur
Z/ Deras fötter var inte smutsiga
Ä/ Fariséerna brydde sig inte om att tvätta sina fötter

13. När Jesus dött las hans kropp en i grav i klippan. Vad hände därefter?
D/ Ingången lämnades öppen så att folk skulle kunna se in
E/ Ingen brydde sig
A/ En stor sten rullades för ingången
B/ Lärjungarna ställde sig på vakt

14. Vilka såg inte Jesus uppstånden?
A/ De elva lärjungarna
B/ Översteprästerna och Stora Rådet
F/ Två lärjungar på väg till Emmaus
G/ Mer än 500 vittnen

15. Vad hände på pingstdagen?
P/ Jesus for till himlen
R/ Jesus visade sig för första gången efter sin död
I/ En efterträdare till Judas valdes
E/ Lärjungarna fick den Helige Ande

16. – “Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn?” Om vem sades de orden?
G/ Pilatus
H/ Herodes
L/ Paulus
M/ Kejsaren i Rom

Om du vill kör fast kan följande bibelställen hjälpa dig:
1/ 1 Mos 1:1-31, 2/ 1 Mos 3: 1-13, 3/ 1 Mos 12: 1-7, 4/ 2 Mos 19:16- 20: 17, 5/ 1 Sam 26:1-25, 6/ 1 Sam 17: 2-11, 7/ Jona 3:10-4:1, 8/ Luk 1: 26-38, 9/ Luk 2: 1-7, 10/ Matt 8: 5-13, 11/ -, 12/ Joh 13: 1-17, 13/ Matt 27:62-66, 14/ 1 Kor 15:1-9, 15/ Apg 2:1-13, 16/ Apg 9:9-13.