• Copyright Bibel 2000

  Användning av texter från Bibel 2000
  Bibel 2000 är en bibelöversättning gjord av Bibelkommissionen, en statlig utredning som arbetade mellan åren 1973 och 2000. Genom avtal mellan staten som äger översättningen, förläggarna representerade av Svenska Förläggarföreningen och Kristna Bokförläggareföreningen, samt användarna representerade av Svenska Bibelsällskapet, regleras det upphovsrättsliga skyddet för Bibelkommissionens översättning av Bibeln (Bibel 2000).

  Det upphovsrättsliga skyddet har som mål att skydda texten som ett sammanhållet verk från ingrepp och förvanskningar. Detta upphovsrättsliga skydd regleras i ett avtal daterat 23 februari 1999.

  Royaltyn har bestämts i utgivningsavtal av den 2 augusti 1999. Den tillfaller Bibelfonden i vars styrelse representanter för parterna sitter och som enligt sin urkund ska bidra främst till framtida översättningsarbete.

  Enligt detta avtal beräknas royaltyn på följande sätt:

  Hel bibel inkl. noter, uppslagsdel etc: 12 kr
  Nya testamentet inkl. noter etc: 4 kr
  Evangelieboken inkl. bibeltexter i psalmboken: 2,46 kr

  Minimiavgift
  För delar av texten betalas för mängden text i relation till en hel bibel, gånger antalet tryckta exemplar (obs: här tillämpas produktionsroyalty). Dock tillämpas alltid en minimiavgift. Från och med den 1 januari 2010 är denna avgift 1 000 kr.

  Användning av Bibel 2000 i IT-medier

  När det gäller enstaka bibelord av typen ”dagens bibelord” på en hemsida ges tillåtelse utan krav på ersättning

  • om textmängden inte överstiger ett kapitel/en psaltarpsalm
  • om ”Copyright Svenska Bibelsällskapet” framgår
  • samt om en hänvisning till hela bibeltexten på ”www.bibeln.se” finns.

  När det gäller utgivning på cd-rom tillämpas samma avtal och villkor som gäller för bokutgivning. Fleranvändarlicens för upp till fem användare: 200 kr, därefter för varje användare därutöver 30 kr.

  Vid tillgängliggörande via SMS (Short Message Service) och WAP (Wireless Application Protocol) ska royalty tas ut för varje ”prenumeration” årsvis. Royalty bestäms i avtal med Svenska Bibelsällskapet.

  För nedladdning via Internet av textfiler till bland annat handdatorer och av ljudfiler hänvisas till Svenska Bibelsällskapet.

  Minimiavgift elektroniska media
  För bruk av delar av texten ur Bibel 2000 för till exempel spel, Internetsajter och liknande, gäller från och med den 1 januari 2010 en minimiavgift på 1 500 kr per år, förutsatt att avtal tecknats med Bibelsällskapet samt att årlig redovisning presenteras. Alla priser är i SEK om inget annat angivits.

  Tillstånd
  Copyrighten för Bibel 2000 förvaltas av Svenska Bibelsällskapet. Tillstånd att använda texter ur Bibel 2000 söks hos Svenska Bibelsällskapet hos generalsekreterare Anders Blåberg, anders.blaberg@bibeln.se.

Dagens Bibelord