Copyright Bibel 2000

Användning av texter från Bibel 2000
Bibel 2000 är en bibelöversättning gjord av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972. Genom avtal mellan staten som äger översättningen, förläggarna representerade av Svenska Förläggareföreningen och Kristna Bokförläggarföreningen, samt användarna representerade av Svenska Bibelsällskapet, regleras det upphovsrättsliga skyddet för Bibelkommissionens översättning av Bibeln (Bibel 2000).

Det upphovsrättsliga skyddet har som mål att skydda texten som ett sammanhållet verk från ingrepp och förvanskningar. Detta upphovsrättsliga skydd regleras i ett avtal daterat 23 februari 1999.

Royaltyn har bestämts i utgivningsavtal av den 2 augusti 1999. Den tillfaller Bibelfonden i vars styrelse representanter för parterna sitter och som enligt sin urkund ska bidra främst till framtida översättningsarbete.

Enligt detta avtal beräknas royaltyn på följande sätt:

  • Hel bibel inkl. noter, uppslagsdel etc: 12 kr
  • Nya testamentet inkl. noter etc: 4 kr
  • Evangelieboken inkl. bibeltexter i psalmboken: 2,46 kr

Minimiavgift

För delar av texten betalas för mängden text i relation till en hel bibel, gånger antalet tryckta exemplar (obs: här tillämpas produktionsroyalty). Dock tillämpas alltid en minimiavgift. Från och med den 1 januari 2010 är denna avgift 1 000 kr.

Användning av Bibel 2000 i digitala medier

I det särskilda avtal som slutits för digitala medier anges tre områden som omfattas: e-böcker, ljudböcker och appar/tjänster. Det gäller antingen enbart bibeltext eller med integrerad funktion där bibeltexten är en del av innehållet.

Den ersättning som ska erläggas beräknas utifrån hur mycket bibeltext som ingår. Ersättning kan beräknas som en procentsats av intäkterna eller som en fast schablonsumma.

Även för digitala tjänster som erbjuds kostnadsfritt ska tillstånd inhämtas. I vissa fall ska även ersättning erläggas.

I varje form av publicering ska det tydligt anges att utgivning sker med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet samt att den återgivna texten är från B2000, enligt följande:

Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet

När det gäller enstaka bibelord av typen ”dagens bibelord” på en webbplats ges härmed en generell tillåtelse utan krav på ersättning.

  • om © Svenska Bibelsällskapet framgår
  • om en hänvisning till hela bibeltexten på ”www.bibeln.se” finns.

Tillstånd

Copyrighten för Bibel 2000 förvaltas av Svenska Bibelsällskapet. Tillstånd att använda texter ur Bibel 2000 söks hos Svenska Bibelsällskapet hos generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se.