• Översätta Bibeln

  Översättningsenheten

  Översättningsenhetens arbete leds av översättningsdirektorn. Huvuduppgiften för översättningsenheten är att svara för översättning av Bibeln. Det handlar såväl om konkret översättningsarbete som om forskning och information rörande bibelvetenskap. Till det senare hör bland annat att producera bibelvetenskapligt vederhäftigt material i form av artiklar och böcker med exegetisk, lingvistisk, pedagogisk eller populärvetenskaplig inriktning.

  Översättningsenheten ska hålla diskussionen om bibelöversättning levande och förmedla kunskap om Bibeln och dess olika översättningar. En särskild uppgift är att informera och sprida kunskap om Bibel 2000. Kunskaperna på översättningsområdet hålls aktuella bland annat genom översättningsdirektorns regelbundna kontakter med UBS och dess översättningskonsulter. Det viktigaste sättet att hålla översättningsfrågorna levande bland exegeter och filologer i Sverige är att faktiskt bedriva översättningsverksamhet.

  Kopplingen till forskare på universitet och högskolor är viktig. Kännedom om forskningsrön gällande grundtexterna är naturligtvis grundläggande för verksamheten. Därtill är det viktigt att följa den bibelvetenskapliga forskningen, eftersom all översättning handlar om tolkning.

  Översättningsenheten ska också följa utvecklingen av det svenska språket med hänsyn till språkbruk, språkvård och språkvetenskaplig forskning. För detta ändamål är det nödvändigt med regelbundna kontakter med företrädare för svenskt kulturliv, liksom med språkforskare.

  En särskild uppgift för översättningsenheten är att vara remissinstans för översättningsfrågor, inomnordiskt och internationellt, och därmed en resurs för UBS. I detta sammanhang är ansvaret för minoritetsspråken viktigt. För närvarande fungerar översättningsdirektorn som konsult när det gäller översättningar av Bibeln till nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

Dagens Bibelord