Översättningsenheten

Översättningsenhetens arbete leds av översättningsdirektorn. Huvuduppgiften för översättningsenheten är att svara för översättning av Bibeln. Det handlar såväl om konkret översättningsarbete som om forskning och information rörande bibelvetenskap. Till det senare hör bland annat att producera bibelvetenskapligt material i form av artiklar och böcker med exegetisk, lingvistisk, pedagogisk eller populärvetenskaplig inriktning.

Översättningsenheten ska hålla diskussionen om bibelöversättning levande och förmedla kunskap om Bibeln och dess olika översättningar. En särskild uppgift är att informera och sprida kunskap om Bibel 2000. Kunskaperna på översättningsområdet hålls aktuella bland annat genom regelbundna kontakter med United Bible Societies (UBS) och dess översättningskonsulter.  För närvarande leder översättningsdirektorn projektet att producera en ny översättning av Nya testamentet till svenska (NT2026).

Kopplingen till forskare på universitet och högskolor är nödvändig. Kännedom om forskningsrön gällande grundtexterna är grundläggande för verksamheten. Därtill är det viktigt att följa den bibelvetenskapliga forskningen, eftersom all översättning handlar om tolkning.

En central uppgift är också att följa utvecklingen av det svenska språket med hänsyn till språkbruk, språkvård och språkvetenskaplig forskning. För detta ändamål är det nödvändigt med regelbundna kontakter med företrädare för svenskt kulturliv, liksom med språkforskare.

Utöver ansvaret för översättning av Bibeln till svenska åligger det översättningsenheten att verka för översättning till de nationella minoritetsspråken. Det handlar både om att leda projekt och att vara rådgivande. För närvarande fungerar översättningsdirektorn som projektledare eller konsult när det gäller översättningar av Bibeln till lulesamiska, sydsamiska, meänkieli och teckenspråk.