Lansering av Nya testamentet på sydsamiska 23-25 augusti 2024

Söndagen den 25 augusti 2024 kommer Nya testamentet på sydsamiska tas emot vid en högtidlig gudstjänst i Stora kyrkan i Östersund. Det är första gången någonsin som hela Nya testamentet översatts till sydsamiska vilket gör detta till en så kallad editio princeps (första utgåva). En historisk händelse.

Under lördagen kommer ett rikt program ordnas med både utställningar, populärvetenskapliga seminarier och en konsert där samiska artister medverkar. . Vi ser fram emot en viktig händelse i Saemie med stor betydelse för både kyrka och samhälle – i Norge såväl som i Sverige.

Mer information kommer löpande.

Åarjelsaemien orre testamente edtja båetije jaepien dååjredh

Åarjelsaemien orre testamente edtja aejlegen, mietsken göökteluhkievïjhteden biejjien, båetije jaepien dååjredh gosse gyrhkesjimmie Staaren Stoeregærhkosne. Ij gie aerebe abpe orre testamentem åarjelsaemien gïelese jarkoestamme. Jarkoestimmie mij båetije jaepien dååjroe, editio princeps-inie lea (voestes låhkojne). Orre gærja naemhtie latine-gïeline gohtjesåvva. Dïhte biejjie gosse åarjelsaemien testamente dååjroe, sjïere mojhtese-biejjine sjædta.

Laavvadahken stoere programme. Dellie vuesiehtimmieh, seminaarh jïh konserte. Gellie saemien artisth edtjieh dennie konsertesne laavlodh, joejkedh jïh spealadidh. Joekoen stoere biejjieh sjidtjieh gaajhkide åålmegidie dovne Nöörjesne jïh Sveerjesne. Dejtie biejjide vaajnohke vuertebe.