Söndagen den 25 augusti 2024 kommer Nya testamentet på sydsamiska tas emot vid en högtidlig gudstjänst i Stora kyrkan i Östersund. Det är första gången någonsin som hela Nya testamentet översatts till sydsamiska vilket gör detta till en så kallad editio princeps (första utgåva). En historisk händelse. Mer information kommer löpande under våren.

Läs mer här och anmäl dig här.

Åarjelsaemien orre testamente edtja båetije jaepien dååjredh

Åarjelsaemien orre testamente edtja aejlegen, mietsken göökteluhkievïjhteden biejjien, båetije jaepien dååjredh gosse gyrhkesjimmie Staaren Stoeregærhkosne. Ij gie aerebe abpe orre testamentem åarjelsaemien gïelese jarkoestamme. Jarkoestimmie mij båetije jaepien dååjroe, editio princeps-inie lea (voestes låhkojne). Orre gærja naemhtie latine-gïeline gohtjesåvva. Dïhte biejjie gosse åarjelsaemien testamente dååjroe, sjïere mojhtese-biejjine sjædta.

SHARE NOW