Pressinformation från Svenska Bibelsällskapet 22 april 2024

Bibelsällskapets översättarteam som ska vara färdiga 2026 med en ny översättning av Nya testamentet på svenska har nu kommit till Bergspredikan. Där finns textavsnitt som ofta citeras och memoreras. De är så centrala i kristet liv att både teologiska och känslomässiga reaktioner är att vänta på provöversättningen.

2026 kommer Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet – NT 2026 – att vara klar. Under arbetets gång publiceras provtexter med jämna mellanrum. Redaktionskommittén framhåller att dessa provtexter är just detta och inte slutgiltiga förslag.

Den senaste publiceringen som just släppts omfattar bland annat Matteusevangeliet kapitel 5–7 som också kallas Bergspredikan. Avsnittet innehåller kända delar som exempelvis Saligprisningarna, Herrens bön och Gyllene regeln.

Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon säger:

– Det ska bli spännande att höra hur bibelanvändare i olika sammanhang reagerar på dessa provtexter. Herrens bön, även kallad Fader vår eller Vår Fader, har många en relation till, och det brukar alltid väcka en del känslor när invanda ordalydelser förändras.

Ett perspektiv att hålla i minnet är att orden i Herrens bön i en bibel vanligtvis inte helt sammanfaller med hur bönen formuleras i liturgiskt bruk i kyrkan eller i den enskildes liv.

– I dag används redan Herrens bön i olika versioner i olika kyrkor. Den ekumeniska översättningen skiljer sig lite från den version som finns i Bibel 2000. Dessutom är det många församlingar som använder formuleringarna i 1917 års kyrkobibel och börjar bönen med ”Fader vår”, säger Anders Göranzon.

– Högsta prioritet i Bibelsällskapets översättningsarbete är att göra rättvisa åt den grekiska grundtexten och bönens innehåll i sin litterära kontext, tillägger Anders Göranzon.

NT 2026 och gensvar

När olika delar av översättningen av NT 2026 publiceras som provtexter görs detta för att få in respons. Dels från alla slags bibelanvändare som vill skicka sina synpunkter till NT2026@bibeln.se, dels från särskilt utsedda referensgrupper. Referensgrupperna kommer från Bibelsällsällskapets huvudmän där kyrkor och samfund dominerar, men där även Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland ingår.

– Den respons vi får in är viktig av flera skäl. Den hjälper verkligen översättarna att se hur text och formuleringar tas emot och fungerar för bibelläsarna. Samtidigt visar gensvaret på det stora engagemang som finns för Bibeln och för bibelöversättning, säger Olof Brandt, projektkommunikatör för NT 2026.

Till sommaren släpper översättarteamet fler provtexter. Personal från Bibelsällskapet kommer att finnas på plats vid en del samfunds sommarkonferenser, och där får konferensdeltagare ytterligare en möjlighet att tycka till kring ordval och formuleringar innan de färdiga texterna spikas i den kommande utgåvan av Nya testamentet.

För ytterligare information, berättelser och bilder, välkommen att kontakta Bibelsällskapet,

Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se, tfn 018-18 63 36

Olof Brandt, olof.brandt@bibeln.se , tfn 018-18 63 32.

Ladda ner texterna och läs mer om arbetet med NT 2026.

SHARE NOW