ÅARJELSAEMIEN ORRE TESTAMENTE EDTJA BÅETIJE JAEPIEN DÅÅJREDH

Lansering av Nya Testamentet på sydsamiska 23-25 augusti 2024

Söndagen den 25 augusti 2024 kommer Nya testamentet på sydsamiska tas emot vid en högtidlig gudstjänst i Stora kyrkan i Östersund. Det är första gången någonsin som hela Nya testamentet översatts till sydsamiska vilket gör detta till en så kallad editio princeps (första utgåva). En historisk händelse.

Under lördagen kommer ett rikt program ordnas med både utställningar, populärvetenskapliga seminarier och en konsert där samiska artister medverkar. Vi ser fram emot en viktig händelse i Saemie med stor betydelse för både kyrka och samhälle – i Norge såväl som i Sverige.

Program

Fredag 23 augusti

18.00 Vernissage. Anmälan/påmelding. Gaaltije. Samiskt

Utställning av sydsamiskt hantverk. Museum.

Lördag 24 augusti

10–12.30 Seminarier. Anmälan/påmelding. Mittuniversitetet.

10.00 Bibelöversättning, Bierna Bientie

10.45 Paus med förmiddagsfika.

11.15 Samiskt kyrkoliv

11.45 Paus

12.00 Språkrevitalisering, David Kroik

12.30 Slut

18.00 Konsert. Frode Fjellheim med flera. Stora kyrkan.

Söndag 25 augusti

11.00 Högmässa Stora kyrkan. Med mottagande av Nya testamentet sydsamiska.

Biskop Eva Nordung Byström

Biskop Herborg Finnset

Kyrkkaffe

Boende och mat

Det finns hotellrum förbokade på Hotell Jemteborg. Hotellet håller på dessa reservationer fram till 9 juli. Var och en betalar själv för sitt boende. Varje deltagare står själv för mat under helgen.

Läs mer

 

Åarjelsaemien orre testamente edtja aejlegen, mietsken göökteluhkievïjhteden biejjien, båetije jaepien dååjredh gosse gyrhkesjimmie Staaren Stoeregærhkosne. Ij gie aerebe abpe orre testamentem åarjelsaemien gïelese jarkoestamme. Jarkoestimmie mij båetije jaepien dååjroe, editio princeps-inie lea (voestes låhkojne). Orre gærja naemhtie latine-gïeline gohtjesåvva. Dïhte biejjie gosse åarjelsaemien testamente dååjroe, sjïere mojhtese-biejjine sjædta.

Laavvadahken stoere programme. Dellie vuesiehtimmieh, seminaarh jïh konserte. Gellie saemien artisth edtjieh dennie konsertesne laavlodh, joejkedh jïh spealadidh. Joekoen stoere biejjieh sjidtjieh gaajhkide åålmegidie dovne Nöörjesne jïh Sveerjesne. Dejtie biejjide vaajnohke vuertebe.

Programme

Bearjadahken, mïetsken 23. biejjien

18.00 Duedtie-vuesiehtimmie rïhpeståvva Gaaltijisnie, åarjelsaemien museumisnie.

Laavadahken, mïetsken 24. biejjien

10 – 12.30   Seminaarh Gaske-universiteetesne.

10.00 Bijpelem jarkoestidh, Bierna Bientie

10.45 Maalestahke

11.15 Saemien gærhkoe-jieleme

11.45 Gaske-boelhketje

12.00 Gïelem nænnoestidh, David Kroik

12.30 Orrijimmie

18.00 Konseerte Stoere-gærhkosne. Frode Fjellheim jïh tjoejehtæjjah

 

Aejlegen, mïetsken 25. biejjien

11.00 Gyrhkesjimmie Stoere-gærhkosne.

Bïspe Eva Nordlung Byström jïh bïspe Herborg Finnset
Åarjelsaemien Orre testameentem dåastoehtægan.

Prïhtjege

Årrome-sijjie jïh beapmoe

Jis datne hotelle-tjïhtjelem donkh Hotell Jemteborgesne aerebe snalhten 9. biejjien, dellie tjïhtjelem åadtjoeh gosse soptsesth datne edtjh Åarjelsaemien orre testamenten dååjretæmman.

Fïereguhte galka hotelle-tjïehtjelen åvteste jïh beapmoej åvtete maeksedh.

Jienebh bïevnesh

 

Det finns många sätt att ge

Kort

ikon_online

Payson

Via bank

Pg 90 06 26-3

Bg 900-6263

Swish

900 62 63

Autogiro

talong

Testamente