Teckenspråksprojektet 97-07

Detta är en rapport från det tidigare teckenspråksprojektet som avslutades 2007.
Den kristna grundtanken är att evangeliet om Jesus Kristus ska vara tillgängligt för människan på hennes eget språk, i hennes egen kultur. Därför finns Bibeln översatt till svenska. Eftersom döva har teckenspråk som sitt förstaspråk behövs det även en bibelöversättning till teckenspråk.
Uppdraget

En projektgrupp har fått i uppdrag att översätta bibeltexter från svenska till svenskt teckenspråk. I arbetet med bibelöversättningen har vi använt oss av Bibel 2000, men vi har även jämfört med andra svenska bibelöversättningar, liksom olika engelska översättningar, översättarhandböcker och grundtexterna. Ibland har vi även jämfört med den estniska eller finska översättningen, eftersom vi har haft den kompetensen i gruppen.

Texturval

Det första steget på vägen från svensk text till färdig produkt är att välja vad som ska översättas. Här har vi behövt ta ställning till om vi ska satsa på hela bibelböcker eller ett urval bibeltexter. Vårt val har varit att översätta hela bibelböcker eller i alla fall större sammanhängande textsjok, hellre än att översätta utvalda bibeltexter. Eftersom målet är att översätta hela Bibeln till teckenspråk har vi sett en fara i att endast översätta utvalda bibeltexter, då det kan te sig onödigt att översätta hela Bibeln om de viktigaste eller mest kända bibeltexterna redan finns översatta till teckenspråk.

 

Översättningsprocessen

Projektsekreteraren har gjort en första översättning av texten. Arbetsgruppen har bearbetat översättningen vid sina möten. Efter ett par genomgångar har översättningen blivit klar för inspelning. När inspelningen legat klar har en videofilm och/eller dvd producerats för försäljning.

Projektet resulterade i följande:
– Markusevangeliet  på vhs (4 st) och dvd
– Boken om Jona på vhs och dvd
– Apostlagärningarna 1–11:18 på vhs och dvd
– Ett år med Bibeln på dvd   (minst en text för varje söndag och helgdag året runt)
Dessutom finns boken Och ordet blev tecken, som ingår i Bibelsällskapets skriftserie. I  boken skriver Jessica Lindberg, som ledde projektet, de olika leden i översättningsprocessen samt hur det är att vara döv i Sverige.

Filmerna och boken finns att beställa i Bibelbutiken: http://bibelbutiken.se/produkt-kategori/ovrigt/teckensprak/

Översättningen på Youtube:

Söker man på Youtube på “Bibeln och teckenspråk” så hittar man de texter som finns tillgängliga.