Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Luk 10:38-42

Hos Mar­ta och Ma­ria

10 38Me­dan de var på väg gick han in i en by, och en kvin­na som het­te Mar­ta bjöd ho­nom hem till sig. 39Hon ha­de en sys­ter vid namn Ma­ria, som sat­te sig vid Her­rens fötter och lyss­na­de till hans ord. 40Men Mar­ta tänk­te på allt hon ha­de att ord­na med. Hon kom och ställ­de sig framför Je­sus och sa­de: ”Her­re, bryr du dig in­te om att min sys­ter låter mig en­sam ord­na med allt? Säg åt hen­ne att hjälpa till.” 41Her­ren sva­ra­de hen­ne: ”Mar­ta, Mar­ta, du gör dig be­kym­mer och oro­ar dig för så myc­ket, 42fast ba­ra en sak behövs. Ma­ria har valt det som är bäst och det skall in­te tas ifrån hen­ne.”

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen