Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Mark 3:20-30

De­mo­ner drivs ut med Guds an­de

3 20När Je­sus kom hem sam­la­des fol­ket på nytt, så att han och lärjung­ar­na in­te ens kom åt att äta. 21Hans anhöri­ga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om ho­nom; de me­na­de att han var från si­na sin­nen. 22De skriftlärda som ha­de kom­mit ner från Je­ru­sa­lem sa­de att han var be­satt av Be­el­se­bul och att det var med de­mo­ner­nas furs­te som han drev ut de­mo­ner­na. 23Han kal­la­de dem till sig och ta­la­de till dem i lik­nel­ser: ”Hur kan Sa­tan dri­va ut Sa­tan? 24Om ett ri­ke är splitt­rat kan det ri­ket in­te bestå. 25Om en fa­milj är splitt­rad kan den fa­mil­jen in­te bestå. 26Om Sa­tan gör upp­ror mot sig själv och splitt­ras kan han in­te bestå – det är slu­tet för ho­nom. 27Ing­en kan gå in och plund­ra en stark man på vad han äger, om han in­te först bin­der ho­nom; se­dan kan han plund­ra hans hus. 28San­ner­li­gen, människor­na skall få förlåtel­se för allt, för si­na syn­der och för si­na hädel­ser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den he­li­ga an­den får ald­rig någon­sin förlåtel­se ut­an är skyl­dig till evig synd.” 30De ha­de ju sagt att han ha­de en oren an­de.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen