Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Luk 22:24-27

Vem är störst bland lärjung­ar­na?

22 24Se­dan kom de att tvis­ta om vil­ken av dem som skul­le an­ses va­ra den störs­te. 25Då sa­de han till dem: ”Kung­ar­na upp­träder som her­rar över si­na folk, och de som har mak­ten låter kal­la sig fol­kets välgöra­re. 26Men med er är det an­norlun­da: den störs­te bland er skall va­ra som den yngs­te, och den som är le­da­re skall va­ra som tjäna­ren. 27Vem är störst, den som lig­ger till bords el­ler den som betjänar ho­nom? Är det in­te den som lig­ger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjäna­re.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen