Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Fil 1:3-11

Tack till Gud och förbön

1 3Jag tac­kar min Gud var gång jag tänker på er, 4all­tid, i al­la mi­na böner för er al­la. Och det är med glädje jag ber för er: 5ni har va­rit med i ar­be­tet för evan­ge­li­et ända från förs­ta da­gen, 6och jag är över­ty­gad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall full­bor­da det till Kristi Je­su dag. 7Det är som sig bör att jag tänker så om er al­la. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bo­jor och när jag försva­rar och befäster evan­ge­li­et de­lar ni al­le­sam­mans nåden med mig. 8Gud kan vitt­na om att jag läng­tar ef­ter er al­la med Kristi Je­su ömhet. 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på in­sikt och ur­skill­ning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsent­ligt och stå re­na och skuld­fria på Kristi dag, 11fyll­da av den rättfärdig­het som är fruk­ten av Je­su Kristi verk, Gud till ära och pris.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen