Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Ef 1:7-14

1 7I ho­nom och ge­nom hans blod har vi friköpts och fått förlåtel­se för våra över­trädel­ser – så rik är den nåd 8med vil­ken Gud har låtit all vis­het och klok­het flöda över oss. 9Och han har yp­pat sin vil­jas hem­lig­het för oss, det be­slut om Kristus som han ha­de fat­tat från början 10och som skul­le ge­nomföras när ti­den var in­ne: att sam­man­fat­ta all­ting i Kristus, allt i him­len och på jor­den. 11I ho­nom har vi fått vår arvslott, förut­bestämda därtill av ho­nom som låter allt ske ef­ter sin vil­ja och sitt be­slut: 12vi skall va­ra Gud till pris och ära, vi som re­dan på förhand ha­de satt vårt hopp till Kristus. 13I ho­nom har också ni, se­dan ni hört det san­na or­det, evan­ge­li­et om er fräls­ning – i ho­nom har också ni, se­dan ni kom­mit till tro, fått den ut­lo­va­de he­li­ga an­den som ett si­gill. 14Den är en bor­gen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen

 • 1/1
 • 2/1
 • 3/1
 • 4/1
 • 5/1
 • 6/1
 • 7/1
 • 8/1
 • 9/1
 • 10/1
 • 11/1
 • 12/1
 • 13/1
 • 14/1
 • 15/1
 • 16/1
 • 17/1
 • 18/1
 • 19/1
 • 20/1
 • 21/1
 • 22/1
 • 23/1
 • 24/1
 • 25/1
 • 26/1
 • 27/1
 • 28/1
 • 29/1
 • 30/1
 • 31/1
 • 1/2
 • 2/2
 • 3/2
 • 4/2
 • 5/2
 • 6/2
 • 7/2