Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

1 Mos 2:1-17

2 1Så full­bor­da­des him­len och jor­den och allt vad där finns. 2Den sjun­de da­gen ha­de Gud full­bor­dat sitt verk, och han vi­la­de på den sjun­de da­gen ef­ter allt han ha­de gjort. 3Gud välsig­na­de den sjun­de da­gen och gjor­de den till en he­lig dag, ty på den da­gen vi­la­de Gud se­dan han utfört sitt ska­pel­se­verk.

4Det­ta är berättel­sen om hur him­mel och jord ska­pa­des.

Människan i Edens trädgård

När Her­ren Gud gjor­de jord och him­mel, 5när ing­en bus­ke fanns på mar­ken och ing­en ört ha­de spi­rat, ef­tersom Her­ren Gud in­te ha­de låtit något regn fal­la på jor­den och ing­en människa fanns som kun­de od­la den – 6men ett flöde väll­de fram ur jor­den och vatt­na­de mar­ken – 7då for­ma­de Her­ren Gud människan av jord från mar­ken och blåste in liv ge­nom hen­nes näsbor­rar, så att hon blev en le­van­de va­rel­se. 8Och Her­ren Gud plan­te­ra­de en trädgård österut, i Eden, och sat­te där människan som han ha­de for­mat. 9Her­ren Gud lät al­la slags träd växa upp ur mar­ken, såda­na som var ljuv­li­ga att se på och go­da att äta av. Mitt i trädgården stod li­vets träd och trädet som ger kun­skap om gott och ont.

10En flod rin­ner upp i Eden och be­vatt­nar trädgården. Se­dan de­lar den sig i fy­ra ar­mar. 11Den förs­ta he­ter Pishon, den fly­ter kring Ha­vi­la, ett land där det finns guld. 12Gul­det i det lan­det är fint, och där finns också bdel­li­um­harts och onyx­sten. 13Den and­ra flo­den he­ter Gichon, den fly­ter kring Kush. 14Den tred­je flo­den he­ter Ti­g­ris, den rin­ner öster om As­sy­ri­en. Den fjärde flo­den är Eufrat.

15Her­ren Gud tog människan och sat­te hen­ne i Edens trädgård att bru­ka och vårda den. 16Her­ren Gud gav det­ta bud: ”Du får äta av al­la träd i trädgården 17ut­om av trädet som ger kun­skap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du dö.”

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen