Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Gal 5:2-7

Rättfärdig­het ut­an omskärel­se

5 2Hör på vad jag säger er, jag Pa­u­lus: om ni låter omskära er har ni ing­en nyt­ta alls av Kristus. 3Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyl­dig att hålla he­la la­gen. 4Ni är ute­stäng­da från Kristus, ni som söker er rättfärdig­het i la­gen; ni har ham­nat ut­anför nåden. 5Ty vi väntar oss i vår an­de att ge­nom tron vin­na den rättfärdig­het som är vårt hopp. 6I ett liv med Kristus Je­sus kom­mer det in­te an på omskärel­se el­ler förhud, ut­an på tron, som får sitt ut­tryck i kärlek.

7Ni kom bra i väg. Vem har nu hej­dat er, så att ni in­te lyss­nar till san­ning­en?

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen